Privacy policy

Optical Infinity

Via deze privacyverklaring willen wij je graag informeren over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Optical Infinity, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Adegemstraat 60-bus 1 met ondernemingsnummer 0645.586.369.

Optical Infinity is verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen m.i.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de GDPR) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Bij het louter gebruik van de Optical Infinity website, kunnen wij volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Cookies. De specifieke cookies die wij gebruiken, worden in de cookie policy op deze website toegelicht.  

Indien je ons contacteert (al dan niet via het contactformulier op de Optical Infinity website) kunnen wij volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • Voornaam en naam  
  • E-mailadres  
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt  

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

  • Om je te informeren over Optical Infinity producten of diensten, voor direct marketing en reclame, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden.
  • Cookies: Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de What”s in the Box website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website te onthouden met als rechtsgrond je expliciete voorafgaande toestemming.  

Wie ontvangt deze persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden enkel intern bij Optical infinity verwerkt.  

Wij zullen je persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde zonder je akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking.

Je persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten je persoonsgegevens langer bij te houden.

Wat zijn je rechten?

Recht op inzage

Je kan kosteloos één kopie bekomen van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Recht op verbetering  

Indien je meent dat je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heb je het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je toestemming in te trekken voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt en zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Je hebt het recht om de wissing van je persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.  

Wanneer je dit doet, is het echter niet mogelijk om je de bovengenoemde diensten aan te bieden.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

Wij zullen bij de verwerking van je persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Recht om klacht in te dienen

Indien je van mening bent dat wij niet juist met je persoonsgegevens zijn omgesprongen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten

Je kan je verzoek tot uitoefening van je rechten richten tot Optical Infinity per e-mail via privacy@opticalinfinity.be of per post aan volgend adres 2800 Mechelen, Adegemstraat 60-bus 1, mits bijvoeging van een kopie van de voorkant van je identiteitskaart.